Gallery spol. s r. o.
Červený slunečník

Červený slunečník, 1902

 

Skutečnost, ráj a mýtus
Max Švabinský  

Moravská galerie v Brně
Pražákův palác

25. 4. – 21. 7. 2002

cara1.gif (114 bytes)

 

Otevřeno denně mimo pondělí a úterý
od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin

Vstupné: 60 Kč
Snížené vstupné: 45 Kč


cara1.gif (114 bytes)

 

Josefa Vejrychová
ve skotském plédu, 1902
Moravská galerie v Brně

Kroměřížský rodák Maxmilian (Theodor Jan) Švabinský patří již celá desetiletí mezi nejznámější české výtvarné umělce. Byl významným členem generace, která zakládala naši moderní tradici a kvalitou svého díla včlenila české umění do evropských souvislostí. Všechny vnější pocty, jichž se mu během dlouhého života dostalo, vypovídají jen málo o kvalitě jeho díla. To je třeba poznat z vlastní zkušenosti, abychom si uvědomili jeho obrovský rozsah a spravedlivě je zhodnotili.

Od umělcovy smrti uplynulo téměř čtyřicet let a od poslední souborné výstavy téměř třicet. „Pokorný dělník Maxmilian Švabinský, český malíř a rytec“, jak sám sebe nazval na Mánesově portrétu, věřil v kontinuitu, věřil na plynulost tradice a svým dílem ji uvědoměle budoval. Obsáhlé dílo prověřil čas. To, co prošlo jeho sítem, zůstává imponujícím odkazem velkého umělce, kterého stojí za to znovu a znovu objevovat

 

Letní den, 1906
Moravská galerie v Brně

Nynější výstava, doprovázená reprezentativní publikací a katalogem, usiluje o narušení tradičních klišé spojených s chápáním Švabinského díla. Premiéra výstavy proběhla pod názvem Ráj a mýtus od 12. prosince 2001 do konce března 2002 ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Pro Pražákův palác Moravské galerie v Brně byla kolekce mírně obměněna především z důvodů prostorových a technických - proto, že křehké kresby nemohou být dlouho vystaveny světlu. Pro brněnskou expozici bylo jádro pražské výstavy výrazně doplněno souborem grafických listů a kreseb ze sbírek Moravské galerie. Přikročilo se tedy i ke změně názvu výstavy na Skutečnost, ráj a mýtus. Cílem v žádném případě není, aby výstava ukázala vše, co Švabinský vytvořil, ale aby představila v koncentrované podobě a s důrazem na nejdůležitější etapy to, co je tematicky i formálně zajímavé a kvalitní a co má trvalou hodnotu.

 

Ateliér, 1916
olej, plátno, 197 x 147 cm
soukromá sbírka

V průběhu celých šedesáti let tvůrčí práce vytvářel Švabinský vynikající portréty, grafické cykly, plakáty, bankovky, známky, řešil dekorativní úkoly. Byl přesvědčen, že největší učitelkou a inspirací je příroda, kterou celý život slavil svými kresbami. Přežil všechny významné příslušníky své generace až o padesát let. Ačkoliv od konce prvního desetiletí 20. století šel jeho vývoj individuální cestou, bez vazeb na soudobé trendy, jeho vědomě zvolená cesta byla většinou respektována. Především proto, že nikdo nemohl zpochybnit Švabinského obrovský talent, a asi i proto, že imponovala jeho zdůvodněná tvrdošíjnost, s níž naslouchal pouze svému talentu

 

Rajská sonáta IV – Předjaří, 1918
dřevoryt, 800 x 530 mm
soukromá sbírka

 

K méně šťastným stránkám Švabinského osudu patří fakt, že největší díla jeho pozdní zralosti zůstala anonymní (katedrála) nebo nepřístupná (Památník osvobození). Tak se stalo, že v očích mnoha lidí se jeho dílo redukovalo na velkou kompozici Žní, vnímanou bez znalosti souvislostí, a na portrét oficiálního komunistického idolu Julia Fučíka. Obraz jeho tvorby se tím zkreslil a stranou zájmu zůstalo jeho nejlepší období mezi lety 1900 a 1922. Je třeba, aby další generace poznala z autopsie obrovské a respektu hodné dílo národního klasika. Snad se naše znalost národní výtvarné minulosti – byť nedávné – vymkne ze vžitých klišé a začne nám objevovat plné bohatství různých cest, daných osobními vlohami umělců.

 

Poslední soud 1:10, 1935 – 1936
štětec, tuš, akvarel, 1570 x 1140 mm
Muzeum Kroměřížska

 

cara1.gif (114 bytes)

Připravila společnost Gallery ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně:

koncepce výstavy: Jana Orlíková

 

kurátor výstavy:   Kateřina Svobodová

 

architektonické řešení: Tomáš Štajnc
instalace: Firma Miloš Měřinský 
a oddělení stavby výstav MG Brno 
grafické řešení
propagačních materiálů:
Světla Kořánová
produkce výstavy: Miroslava Pluháčková
propagace
a
doprovodné programy:
Ludmila Horáková,
Markéta Filipová,
Andrea Poláčková
Jaromír Dufek
zvláštní poděkování:

Paní Zuzaně Švabinské-Vejrychové za mimořádnou pomoc při přípravě výstavy a katalogu. Rovněž za souhlas s reprodukováním archivních dokumentů a děl Maxe Švabinského. Členům rodiny Švabinských náleží dík za laskavou spolupráci a za zapůjčení děl.

 
díla k vystavení a reprodukci zapůjčili:

Národní galerie v Praze, Muzeum Kroměřížska, Galerie hlavního města Prahy, Sbírky Pražského hradu, Národní muzeum – Historické muzeum, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Památník národního písemnictví – Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Západočeská galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění v Ostravě, soukromí zapůjčitelé

cara1.gif (114 bytes)

 

Generální partner

 

   
Partneři